UJP 2013 V58 #12
Published: 2018-12-06

Solid matter

Chronicle, bibliographic data, and personalia

  • M. O. Azarenkov, I. M. Vyshnevskyi, A. G. Zagorodny, V. A. Zhovtyansky, V. I. Slisenko, I. O. Anisimov, A. G. Borisenko, V. F. Virko, I. E. Garkusha, O. A. Goncharov, D. L. Grekov, A. A. Gurin, V. Yu. Denisov, V. I. Zasenko, V. I. Karas’, Y. I. Kolesnichenko, V. M. Lashkin, I. M. Onishchenko, V. M. Pavlenko, V. M. Slobodyan, P. D. Starchyk, O. A. Fedorovych, V. V. Tsiolko
    1204