1.
Bondar M, Goncharov O, Dobrovolskyi A, Manzhara V, Poroshyn V, Tsiolko V. In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2022 Oct. 27 [cited 2022 Nov. 29];67(6):468. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022561