1.
Borisenko O, Gorenstein M, Gusynin V, Zagorodny A, Zasenko V, Izotov Y, Kukhtin V, Lev B, Loktev V, Martynov E, Pashitskii E, Perepelytsya S, Petrov E, Ryabchenko S, Sinyukov Y, Sitenko Y, Shelest A, Shul’ga M. In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2021 Nov. 30 [cited 2023 Mar. 22];66(11):1009. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021390