1.
Kaliuzhnyi V, Liubchenko O, Tymochko M, Olikh Y, Kladko V, Belyaev A. Investigation of Traps in AlGaN/GaN Heterostructures by Ultrasonic Vibrations. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2021 Dec. 20 [cited 2023 Nov. 29];66(12):1058. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021137