1.
Belyaev O, Blons’kyi I, Brodyn M, Vakulenko O, Valakh M, Kochelap V, Poperenko L, Rudko G, Syzov F, Tarasov G, Yukhymchuk V. Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th anniversary of his birth). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2021Jan.29 [cited 2021Oct.21];66(1):91. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020325