1.
Bakai OS, Bar’yakhtar VG, Galkina OG, Lozenko AF, Loktev VM, Pashitskii EA, Semenov OV, Sugakov VY, Yatskiv YS, Zagorodny AG. To the 80th birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020 Oct. 9 [cited 2022 Jul. 6];65(10):831. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020281