1.
Bakai OS, Bar’yakhtar VG, Gusynin VP, Zheltukhin OO, Zagorodny AG, Loktev VM, Peletminskii SV, Sitenko YO, Slyusarenko YV, Storizhko VY, Uvarov DV, Shulga MF. To the 95th Birthday of Dmytro Vasylyovych Volkov (1925–1996). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020 Jul. 30 [cited 2023 Mar. 28];65(8):737. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020220