1.
Bilous OI, Gavryushenko DA, Garamus VI, Gotsulskyi VY, Zabashta YF, Malomuzh MP, Klepko VV, Kyzyma OA, Kulinskyi VL, Kulish MP, Petrenko VI, Plevachuk YO, Ryazanov VV, Sklyarchuk VM, Slisenko VI, Solovyov DV, Chalyi OV, Chalyi KO. To the 75th Anniversary of the Birthday of Leonid Bulavin. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020 Jul. 30 [cited 2022 Aug. 17];65(8):653. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020218