1.
Bakai OS, Bar’yakhtar VG, Bulavin LA, Zagorodny AG, Loktev VM, Storizhko MY, Shulga MF, Yukhnovskyi IR, Gusynin VP, Zinovjev GM, Pashitskii EA, Petrov EG, Jenkovszky LL, Kobushkin OP, Kukhtin VV. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020 Jul. 15 [cited 2024 May 30];65(7):647. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020209