1.
Bakai OS, Bar’yakhtar VG, Bulavin LA, Zagorodny AG, Loktev VM, Storizhko MY, Shulga MF, Yukhnovskyi IR, Gusynin VP, Zinovjev GM, Pashitskii EA, Petrov EG, Jenkovszky LL, Kobushkin OP, Kukhtin VV. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020Jul.15 [cited 2021Dec.2];65(7):647. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020209