1.
Bakai O, Bar’yakhtar V, Bulavin L, Zagorodny A, Loktev V, Storizhko M, Shulga M, Yukhnovskyi I, Gusynin V, Zinovjev G, Pashitskii E, Petrov E, Jenkovszky L, Kobushkin O, Kukhtin V. To the Memory of Vitalii Petrovych Shelest (15.10.1940–06.06.2020). UJP [Internet]. 15Jul.2020 [cited 15Aug.2020];65(7):647. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020209