1.
Siusko Y, Svoboda V, Stockel J, Garkusha I, Solyakov D, Girka I, Volkov V, Bondar D, Kondratenko V, Boychenko A, Krupka A, Boloto D, Drozdov D, Salmin O, Shchibrya A. Breakdown Phase in the GOLEM Tokamak and Its Impact on Plasma Performance. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2021Apr.7 [cited 2021Nov.27];66(3):231. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020180