1.
Bardic VY, Bulavin LA, Gabovych OM, Gavryushenko DA, Gotsul’skyi VY, Gubanov VO, Dmytrenko OP, Yezhov SM, Jenkovszky LL, Zabashta YF, Klepko VV, Kulish MP, Makara VA, Malomuzh MP, Poperenko LV, Ryazanov VV, Ushkats MV, Chalyi KO, Chalyi OV, Cherevko KV, Yashchuk VP. In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2020 Feb. 3 [cited 2023 Sep. 28];65(1):93. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020021