1.
Brodyn MS, Zagorodny AG, Naumovets AG, Loktev VM, Peletminskii SV, Ivanov BO, Gorobets YI, Lezhnenko IV. Viktor Grygorovych Bar’yakhtar (to the 85-th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2019Jan.15 [cited 2021Nov.28];60(8):823. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019204