1.
Belyaev OY, Valakh MY, Venger YF, Klad’ko VP, Kochelap VO, Litovchenko VG, Lysenko VS, Syzov FF, Babych VM, Dmytruk ML, Kolomoets VV, Konakova RV, Korbutyak DV, Melnyk VP, Prokopenko IV, Romanyuk BM, Tomashyk VM, Vorobkalo FM. Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2023 Sep. 28];60(12):1268. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019143