1.
Chudak N, Merkotan K, Ptashynskyy D, Potiyenko O, Deliyergiyev M, Tikhonov A, Sokhrannyi G, Zharova O, Berezovs’kyi O, Voitenko V, Volkotrub Y, Sharph I, Rusov V. Internal States of Hadrons in Relativistic Reference Frames. UJP [Internet]. 4Jan.2019 [cited 9Jul.2020];61(12):1033. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019004