1.
Yukhymchuk VO, Valakh MY, Hreshchuk OM, Havrylyuk YO, Yanchuk IB, Yefanov AV, Arif RN, Rozhin AG, Skoryk MA. Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite with Ultrasound. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018 Dec. 15 [cited 2024 Feb. 28];62(5):432. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018683