1.
Kutsevol N, Naumenko A, Chumachenko V, Yeshchenko O, Harahuts Y, Pavlenko V. Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin. Ukr. J. Phys. [Internet]. 2018 Jul. 12 [cited 2023 Mar. 22];63(6):513. Available from: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018033