Bondar, M.V., O.A. Goncharov, A.M. Dobrovolskyi, V.S. Manzhara, V.M. Poroshyn, and V.V. Tsiolko. β€œIn Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022)”. Ukrainian Journal of Physics 67, no. 6 (October 27, 2022): 468. Accessed November 29, 2022. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2022561.