Dzhagan, V.M., Ya.V. Pirko, A.Yu. Buziashvili, S.G. Plokhovska, M.M. Borova, A.I. Yemets, N.V. Mazur, O.A. Kapush, and V.O. Yukhymchuk. “Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems”. Ukrainian Journal of Physics 67, no. 1 (February 11, 2022): 80. Accessed June 16, 2024. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021408.