Borisenko, O.A., M.I. Gorenstein, V.P. Gusynin, A.G. Zagorodny, V.I. Zasenko, Yu.I. Izotov, V.V. Kukhtin, B.I. Lev, V.M. Loktev, E.S. Martynov, E.A. Pashitskii, S.M. Perepelytsya, E.G. Petrov, S.M. Ryabchenko, Yu.M. Sinyukov, Yu.O. Sitenko, A.V. Shelest, and M.F. Shul’ga. “In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021)”. Ukrainian Journal of Physics 66, no. 11 (November 30, 2021): 1009. Accessed March 22, 2023. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2021390.