Belyaev, O.Ye., I.V. Blons’kyi, M.S. Brodyn, O.V. Vakulenko, M.Ya. Valakh, V.O. Kochelap, L.V. Poperenko, G.Yu. Rudko, F.F. Syzov, G.G. Tarasov, and V.O. Yukhymchuk. “Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics 66, no. 1 (January 29, 2021): 91. Accessed October 21, 2021. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2020325.