Kudrya, V. Yu., V. M. Yashchuk, I. Ya. Dubey, K. I. Kovalyuk, O. I. Batsmanova, V. I. Mel’nik, G. V. Klishevich, A. P. Naumenko, and Yu. M. Kudrya. “The Spectral Properties of the Telomere Fragments”. Ukrainian Journal of Physics 61, no. 6 (January 6, 2019): 516. Accessed June 18, 2024. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2019074.