Yukhymchuk, V. O., M. Ya. Valakh, O. M. Hreshchuk, Ye. O. Havrylyuk, I. B. Yanchuk, A. V. Yefanov, R. N. Arif, A. G. Rozhin, and M. A. Skoryk. “Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite With Ultrasound”. Ukrainian Journal of Physics 62, no. 5 (December 15, 2018): 432. Accessed February 28, 2024. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018683.