Indutnyi, I., V. Yukhymchuk, V. Mynko, S. Mamykin, N. Mazur, O. Isaieva, V. Dzhagan, V. Danko, V. Yefanov, A. Korchovyy, and P. Lytvyn. “Shape Effect of Laterally Ordered Nanostructures on the Efficiency of Surface-Enhanced Raman Scattering”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 69, no. 1, Feb. 2024, p. 11, doi:10.15407/ujpe69.1.11.