Normuradov, M., S. Khozhiev, K. Dovranov, K. Davranov, M. Davlatov, and F. Khollokov. “Development of Technology for Obtaining Nanosized Heterostructured Films by Ion-Plasma Deposition”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 68, no. 3, May 2023, p. 210, doi:10.15407/ujpe68.3.210.