Dzhagan, V., Y. Pirko, A. Buziashvili, S. Plokhovska, M. Borova, A. Yemets, N. Mazur, O. Kapush, and V. Yukhymchuk. “Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 67, no. 1, Feb. 2022, p. 80, doi:10.15407/ujpe67.1.80.