Borisenko, O., M. Gorenstein, V. Gusynin, A. Zagorodny, V. Zasenko, Y. Izotov, V. Kukhtin, B. Lev, V. Loktev, E. Martynov, E. Pashitskii, S. Perepelytsya, E. Petrov, S. Ryabchenko, Y. Sinyukov, Y. Sitenko, A. Shelest, and M. Shul’ga. “In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 66, no. 11, Nov. 2021, p. 1009, doi:10.15407/ujpe66.11.1009.