Belyaev, O., I. Blons’kyi, M. Brodyn, O. Vakulenko, M. Valakh, V. Kochelap, L. Poperenko, G. Rudko, F. Syzov, G. Tarasov, and V. Yukhymchuk. “Mykhailo Pavlovych Lisitsa (to the 100th Anniversary of His Birth)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 66, no. 1, Jan. 2021, p. 91, doi:10.15407/ujpe66.1.91.