Bar’yakhtar, V. G., A. G. Zagorodny, V. M. Loktev, I. M. Mryglod, M. F. Shul’ga, and I. R. Yukhnovs’kyi. “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, no. 8, Sept. 2019, p. 776, doi:10.15407/ujpe64.8.776.