Bar’yakhtar, V., A. Zagorodny, V. Loktev, I. Mryglod, M. Shul’ga, and I. Yukhnovs’kyi. “To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday”. Ukrainian Journal of Physics, Vol. 64, no. 8, Sept. 2019, p. 776, doi:10.15407/ujpe64.8.776.