Neimash, V. B., A. S. Nikolenko, V. V. Strelchuk, P. Y. Shepelyavyi, P. M. Litvinchuk, V. V. Melnyk, and I. V. Olkhovyk. “Influence of Laser Light on the Formation and Properties of Silicon Nanocrystals in a-Si/Sn Layered Structures”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, no. 6, Aug. 2019, p. 522, doi:10.15407/ujpe64.6.522.