Bolesta, I. M., I. N. Rovetskii, Z. M. Yaremko, I. D. Karbovnyk, S. R. Velgosh, M. V. Partyka, N. V. Gloskovskaya, and V. M. Lesivtsiv. “On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 60, no. 11, Jan. 2019, p. 1143, doi:10.15407/ujpe60.11.1143.