Belyaev, O. Y., M. Y. Valakh, Y. F. Venger, V. P. Klad’ko, V. O. Kochelap, V. G. Litovchenko, V. S. Lysenko, F. F. Syzov, V. M. Babych, M. L. Dmytruk, V. V. Kolomoets, R. V. Konakova, D. V. Korbutyak, V. P. Melnyk, I. V. Prokopenko, B. M. Romanyuk, V. M. Tomashyk, and F. M. Vorobkalo. “Petro Ivanovych Baransky (to the 90-Th Anniversary of His Birthday)”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 60, no. 12, Jan. 2019, p. 1268, doi:10.15407/ujpe60.12.1268.