Kudrya, V. Y., V. M. Yashchuk, I. Y. Dubey, K. I. Kovalyuk, O. I. Batsmanova, V. I. Mel’nik, G. V. Klishevich, A. P. Naumenko, and Y. M. Kudrya. “The Spectral Properties of the Telomere Fragments”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 61, no. 6, Jan. 2019, p. 516, doi:10.15407/ujpe61.06.0516.