Solomenko, O. V., O. V. Prysiazhna, V. Y. Chernyak, V. V. Lendiel, D. K. Hamazin, E. V. Martysh, D. O. Kalustova, and I. V. Prysiazhnevych. “Investigation of a Microdischarge System With the Vortex Gas Flow”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 61, no. 11, Jan. 2019, p. 960, doi:10.15407/ujpe61.11.0960.