Zheltonozhskyi, V. O., A. M. Savrasov, K. M. Solodovnyk, V. A. Plujko, O. M. Gorbachenko, and O. I. Davydovska. “Isomer Ratios and Mean Angular Momenta of Primary 97Nb Fragments at 235U and 238U Photofission”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 62, no. 4, Dec. 2018, p. 285, doi:10.15407/ujpe62.04.0285.