Yukhymchuk, V. O., M. Y. Valakh, O. M. Hreshchuk, Y. O. Havrylyuk, I. B. Yanchuk, A. V. Yefanov, R. N. Arif, A. G. Rozhin, and M. A. Skoryk. “Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite With Ultrasound”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 62, no. 5, Dec. 2018, p. 432, doi:10.15407/ujpe62.05.0432.