Litvinov, V., I. Okseniuk, D. Shevchenko, and V. Bobkov. “SIMS Study of the Surface of Lanthanum-Based Alloys”. Ukrainian Journal of Physics, Vol. 62, no. 10, Dec. 2018, p. 845, doi:10.15407/ujpe62.10.0845.