Neimash, V. B., A. O. Goushcha, P. E. Shepeliavyi, V. O. Yukhymchuk, V. A. Dan’ko, V. V. Melnyk, and A. G. Kuzmich. “Mechanism of Tin-Induced Crystallization in Amorphous Silicon”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, no. 12, Oct. 2018, p. 1168, doi:10.15407/ujpe59.12.1168.