Orlovskaya, S. G., V. V. Kalinchak, M. S. Shkoropado, F. F. Karimova, V. Y. Chernyak, and O. Y. Vergun. “Investigation of the Burning of Paraffin Droplets”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, no. 4, Oct. 2018, p. 396, doi:10.15407/ujpe59.04.0396.