Kernazhitsky, L., V. Shymanovska, T. Gavrilko, V. Naumov, L. Fedorenko, V. Kshnyakin, and J. Baran. “Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, no. 3, Oct. 2018, p. 246, doi:10.15407/ujpe59.03.0246.