Vidil, A. Y., I. V. Zavislyak, and M. O. Popov. “Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 59, no. 2, Oct. 2018, p. 141, doi:10.15407/ujpe59.02.0141.