Shvets, V., and S. Kozytskiy. “Thermodynamics of Metallic Helium”. Ukrainian Journal of Physics, Vol. 58, no. 5, Oct. 2018, p. 458, doi:10.15407/ujpe58.05.0458.