Neimash, V. B., H. D. Kupianskyi, I. V. Olkhovyk, V. I. Styopkin, P. M. Lytvynchuk, V. Y. Povarchuk, I. S. Roguts’kyi, Y. A. Furmanov, and S. M. Titarenko. “Formation of Silver Nanoparticles in PVA-PEG Hydrogel under Electron Irradiation”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 64, no. 1, Jan. 2019, p. 41, doi:10.15407/ujpe64.1.41.