Kutsevol, N., A. Naumenko, V. Chumachenko, O. Yeshchenko, Y. Harahuts, and V. Pavlenko. “Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin”. Ukrainian Journal of Physics, vol. 63, no. 6, July 2018, p. 513, doi:10.15407/ujpe63.6.513.