[1]
N. Kalzhigitov, V. Kurmangaliyeva, N. Takibayev, and V. Vasilevsky, “Resonance Structure of 8Be within the Two-Cluster Resonating Group Method”, Ukr. J. Phys., vol. 68, no. 1, p. 3, Mar. 2023.