[1]
M. Bondar, O. Goncharov, A. Dobrovolskyi, V. Manzhara, V. Poroshyn, and V. Tsiolko, β€œIn Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022)”, Ukr. J. Phys., vol. 67, no. 6, p. 468, Oct. 2022.