[1]
M. Normuradov, S. Khozhiev, K. Dovranov, K. Davranov, M. Davlatov, and F. Khollokov, “Development of Technology for Obtaining Nanosized Heterostructured Films by Ion-Plasma Deposition”, Ukr. J. Phys., vol. 68, no. 3, p. 210, May 2023.