[1]
V. Uvarov, N. Uvarov, V. Zagorodnii, and A. Kruk, “Effect of Atomic Substitutions on the Electronic Structure of Pt1 – xNixMnSb Alloys (x = 0.0–1.0)”, Ukr. J. Phys., vol. 67, no. 5, p. 327, Aug. 2022.