[1]
Y. Zabashta, V. Kovalchuk, O. Svechnikova, and L. Bulavin, “Determination of the Surface Tension Coefficient of Polymer Gel”, Ukr. J. Phys., vol. 67, no. 5, p. 365, Aug. 2022.